OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY„MÓJ RUPAK”Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Mój Rupak”.

Konkurs ten dedykowany jest uczniom klas I – III uczęszczających do naszej świetlicy. Zadaniem dzieci będzie narysowanie Rupaka na podstawie treści wiersza Danuty Wawiłow pt. „O Rupakach” oraz własnej wyobraźni. Regulamin Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Mój Rupak

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: Pierwszy – etap szkolny: Organizator konkursu: Świetlica szkolna SP nr 93 ul. Umultowska 114 Poznań.Czas trwania konkursu: 6.05 – 21.05 2021 r. (zakwalifikowanie prac do etapu ogólnopolskiego i wysłanie do organizatora głównego).

Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Kaszkowiak, Beata Krauz, Natalia Wiśniewska, Anna Kmiecik, Zuzanna Kurzela, Jadwiga Korus.

Drugi – etap ogólnopolski:Główny organizator konkursu: Świetlica szkolna przy SP nr 19 w Gdańsku. Koordynatorzy konkursu: Jolanta Kulaszewicz, Jadwiga Galant.

Cele konkursu: • obcowanie z poezją dziecięcą, • rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności i aktywności twórczej dzieci, • umiejętność przenoszenia własnych wyobrażeń na kartkę papieru, • dbałość o estetykę wykonania pracy.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich SP uczęszczający do świetlicy szkolnej. Każdy może zgłosić indywidualnie jedną pracę.

Technika wykonania prac: kredki ołówkowe lub pastelowe, farby plakatowe lub pastelowe. Możliwe jest łączenie farb i kredek.

Format pracy: A4 Zasady oceniania prac: Jury oceniać będzie pomysłowość, estetykę i samodzielność wykonania prac zarówno na etapie szkolnym jak i ogólnopolskim.

Informacje dodatkowe: Pracę należy podpisać na odwrocie uwzględniając następujące dane: • imię i nazwisko uczestnika, klasa • nazwa i adres placówki.

Prace do konkursu zgłasza rodzic dziecka po podpisaniu zgody na udział. Druk zgody można pobrać u wychowawców świetlicy.Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej SP nr 93 ul. Umultowska 114 Poznań.Termin dostarczenia prac: do 24 maja 2021 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie wyników konkursu : 2.06.2021 r. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową na adres podany w metryczne placówki. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej głównego Organizatora sp19.edu.gdansk.pl Zapraszamy serdecznie do udziału!


Kategorie: KONKURSY