Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zsp9-poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Problem z wchodzeniem z poziomu klawiatury w podmenu w menu głównym*
 • Brak ukrytego menu pozwalającego na przeskoczenie do konkretnego elementu strony www*
 • Na podstronach nie ma umieszczonej ścieżki powrotu*
 • Za niski kontrast dla niektórych elementów strony*
 • Nie wszystkie istotne elementy serwisu są opisane zgodnie ze specyfikacją WAI-ARIA*

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Ułatwienia z punktu pierwszego i drugiego są dostępne po lewej stronie strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-26. Deklarację sporządziła firma Wikira Group sp. z o.o., która przeprowadziła audyt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Bugajewska, sekretariat@zsp9-poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc w godzinach pracy administracji na numer telefonu 611021374. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na poniższej stronie zostało wyjaśnione jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Deklaracja architektoniczna:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Umultowskiej 114, nie prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły znajduje się 5 miejsc parkingowe dla niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dane kontaktowe:

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9
adres: ul. Umultowska 114, 61-614 Poznań
adres e-mail:
sekretariat@zsp9-poznan.pl
Numery kontaktowe:
Sekretariat: 61 102 13 74
Kierownik Administracyjny: 61 102 13 80
Przedszkole: 61 102 13 82
Świetlica 61102 13 83
Psycholog/Pedagog; 61 102 13 85

* Powodem jest fakt, że poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.