KONKURS FOTOGRAFICZNY „ FAJNY FYRTEL” do dnia 26.03.2021r Zaobserwuj piękno swojej najbliższej okolicy, swojego ogródka, osiedla, dzielnicy. Odkrywaj piękno miejsc w jakich mieszkamy.Wybieramy dwie pory roku zimę i wiosnę. Wykonujemy 2 zdjęcia ( zimowe i wiosenne ). Serdecznie zapraszamy do udziału zabawie fotograficznej w konkursie fotograficznym. REGULAMIN I SZCZEGÓŁYZałożenia ogólne:1. Organizatorem konkursu jest ZESPÓŁ Szkolno-przedszkolny nr 9 w Poznaniu ul. Umultowska 1142. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 9, rodzice i nauczyciele.3. Komisja konkursowa będzie wyłoniona z nauczycieli ZSP nr 94. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców .5. Nagrody i upominki zostaną wręczone w wyznaczonym terminie, Cele konkursu: 1. Zachęcanie młodzieży do czynnego obcowania z naturą w czasie ferii zimowych i wiosny poprzez fotografię.2. Uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy , rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości.3. Rozszerzenie swoich umiejętności fotograficznych.Zasady uczestnictwa w konkursie:OGÓLNE ZASADY :1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich. 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 3. Warunkami udziału w Konkursie są: Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu; Wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu; Działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; Niepodejmowanie działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić przewagę nad innymi Uczestnikami.4. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji.SZCZEGÓŁY ZADANIA :Konkurs składa się z jednego etapu, ale w trzech kategoriach : I- klasy 1-3, II-klasy 4-6, III-klasy 7-8 IV-rodzice i nauczyciele1. Uczestnik konkursu może zaprezentować 2 fotografie wydrukowanych na grubszym papierze lub wywołanych na papierze fotograficznym w formacie A4 (ok. 20×30 cm lub 20×31 cm). 2. Prace należy przynieść szkoły opisane z tyłu do dnia 26.03.2021r 4. Zdjęcia powinny być oprawione w ramkę z białego bloku technicznego A3 z dołączonym czytelnym opisem : Nazwisko i imię oraz klasa oraz nazwa aparatu jakim zostało wykonane zdjęcie ( czy komórka czy aparat cyfrowy z podaniem dokładnie nazwy i typu) oraz dołączonym oświadczeniem o posiadanych prawach autorskich do zdjęcia.5. Konkursowe zdjęcia należy także wysłać na adres mailowy : justyna.gora@zsp9-poznan.pl6. W tytule wiadomości należy podać FAJNY FYRTEL klasę , nazwisko i imię autora7. Fotografie muszą być wykonana samodzielnie i indywidualnie przez ucznia., Uczestnik konkursu musi wykonać zdjęcia w roku XII. 2020 – III. 20218. Fotografia powinna przedstawiać dowolny krajobraz najbliższej okolicy, osiedla, dzielnicy, ciekawe miejsce, ciekawe rośliny, kamienie, drogi,… .9. Pejzaż warto zobaczyć w ciekawym oświetleniu, o ciekawej porze dnia, z uchwyceniem ciekawego fragmentu pejzażu. Czasem nie trzeba wyjeżdżać by dostrzec piękno swojego miejsca zamieszkania, nawet w swoim ogrodzie. Zdjęcie musi być poprawne technicznie.10. Fotografia nie może być modyfikowana w programach graficznych ( może być jedynie przekonwertowana na kolor czarno-biały lub monochromatyczny, można delikatnie poprawić naświetlenie i nasycenie kolorów, można też skadrować zdjęcie np. do kwadratu lub wydłużonego prostokąta., można wykonać panoramę lub jej fragment.) Nie można stosować fotomontażu, ani filtrów lub nakładek!!! 11. Zdjęcia będą ocenione komisyjnie. Wyniki konkursu będą przedstawione na stronie szkoły i na Librusie, a na zakończenie nadesłane prace będą zaprezentowane na wystawie

ZASIĘG DZIELNICY STARE MIASTO https://pl.wikipedia.org/…/Stare_Miasto_(dzielnica…Stare MiastoChwaliszewoCzartoriaGroblaGarbaryRybakiPiaskiWiniary (część)WinogradyWilczakSzelągPiątkowoNaramowiceUmultowoMoraskoRadojewo

Kategorie: KONKURSY