Konkurs fotograficzny Makro Zima

­­KONKURS    FOTOGRAFICZNY     „MAKRO – ZIMA”

Serdecznie zapraszam do udziału zabawie fotograficznej w konkursie fotograficznym.

SZCZEGÓŁY ZADANIA :

Konkurs składa się z jednego etapu, ale w trzech kategoriach : I- klasy 1-3, II-klasy 4-7, III-rodzice i nauczyciele

 1.  Uczestnik konkursu może zaprezentować 1 fotografię w dobrej jakości wydruku na grubszym papierze  lub wywołanych na papierze fotograficznym w formacie A4 w zakładzie fotograficznym.
 2. Prace należy przynieść do Pani Justyny Góry lub do Pani Marity Lipskiej lub do  biblioteki, do Pani Joanny Frankiewicz  )   do dnia  21.02.2019r –   PIĄTEK.
 3. Zdjęcie powinno być oprawione w ramkę z BIAŁEGO bloku technicznego A3   z dołączonym czytelnym opisem : Nazwisko i imię oraz klasa oraz nazwa aparatu jakim zostało wykonane zdjęcie ( czy komórka czy aparat cyfrowy z podaniem dokładnie nazwy i typu)  oraz dołączonym oświadczeniem o posiadanych prawach autorskich do zdjęcia.
 4. Konkursowe zdjęcia należy także wysłać na adres mailowy : technikag7@gmail.com. W tytule wiadomości należy podać ZSP 9 MAKRO-ZIMA  klasę , nazwisko i imię autora
 5. Fotografie muszą być wykonana samodzielnie i indywidualnie przez ucznia., Uczestnik konkursu musi wykonać zdjęcia w roku 2020.
 6. Fotografia powinna przedstawiać zimowe zdjęcie MAKRO np.: liście , owoce, ptaka, lub zamrożone gałązki lub zimę stworzoną przez autora zdjęcia ( może to być np. łyżwa, woda zamrożona w   zamrażarce …… ) i przez niego sfotografowany.

Fotografia MAKRO to takie podglądanie natury przez dziurkę od klucza lub lupę …. .

 • Zdjęcie musi być poprawne technicznie.

Można skorzystać z podpowiedzi na różnych stronach poświęconych fotografii np.:

https://www.szerokikadr.pl/poradnik/makrofotografia

 • Fotografia nie może być modyfikowana w programach graficznych ( może być jedynie przekonwertowana na kolor czarno-biały lub monochromatyczny, można delikatnie poprawić naświetlenie i nasycenie kolorów, można też skadrować zdjęcie np. do kwadratu lub wydłużonego prostokąta., można wykonać  panoramę lub jej fragment).  Nie można stosować fotomontażu, ani filtrów lub nakładek!!!
 • Zdjęcia będą ocenione komisyjnie. Wyniki konkursu będą przedstawione na stronie szkoły i na librusie, a na zakończenie  nadesłane prace będą zaprezentowane na wystawie .

Regulamin Konkursu:

 Założenia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest ZESPÓŁ Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu uL. Umultowska 114.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 9, rodzice i nauczyciele.
 3. Komisja konkursowa będzie wyłoniona z nauczycieli ZSP nr 9.
 4. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców .
 5. Nagrody i upominki zostaną wręczone w wyznaczonym terminie.

Cele konkursu: 

 1. Zachęcanie młodzieży do czynnego obcowania z naturą w czasie ferii zimowych poprzez fotografię.
 2. Uwrażliwienie na piękno przyrody , rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości.
 3. Rozszerzenie swoich umiejętności fotograficznych.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

OGÓLNE ZASADY :

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 2.  Udział w Konkursie jest bezpłatny i  dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 3.  Warunkami udziału w Konkursie są:

        Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;

        Wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu;

        Działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

       Niepodejmowanie działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić przewagę nad innymi Uczestnikami.

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji.

Powodzenia  !!!